Biznes i finanse

POLENERGIA SA (23/2022) ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2022 i 20/2022, niniejszym informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Szymona Adamczyka oraz p. Oresta Nazaruka – na samodzielne trzyletnie kadencje.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz; (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Emitent informuje, że z dniem 11 maja 2022 r. wygasa mandat Członka Rady Nadzorczej – p. Adriana Dworzyńskiego.

podstawa prawna: § 5 pkt. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM