Biznes i finanse

ENERGOAPARATURA SA (12/2022) Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 13/22 do Umowy ramowej z dnia 09.06.2011 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym przedłużono udostępnioną Spółce linię gwarancyjną w ramach udzielonego limitu do maksymalnej kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na okres do dnia 12.05.2028 r. (termin ważności gwarancji) dla zleceń udzielania gwarancji składanych do dnia 12.05.2023 r. Utrzymane zostały dotychczasowe zabezpieczenia wierzytelności banku (tj. weksle in blanco, hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 6.750.000,00 zł).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM