Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA (10/2022) Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 roku Spółka zawarła z kontrahentem, tj. z Enter Air Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, umowę czarteru (Air Charter Transport Agreement wraz z załącznikiem), zwaną dalej „Umową Czarteru”, dotyczącą zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2022” oraz „Zima 2022/2023”, związaną bezpośrednio z podstawową działalnością Rainbow Tours S.A. jako organizatora imprez turystycznych.

Przedmiotowa Umowa Czarteru została zawarta na czas określony do dnia 30.04.2023 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych dla wskazanych sezonów turystycznych objętych ofertą Spółki.

Wartość szacunkowa Umowy Czarteru wynosi około 35,6 mln USD (trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 159.434.600 PLN (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych polskich) według kursu średniego dolara amerykańskiego w NBP na dzień 16 maja 2022 r. (Tabela nr 093/A/NBP/2022) wynoszącego 4,4785. Łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy Czarteru może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie Czarteru tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa Czarteru nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków zawieranych w podobnych umowach przez Rainbow Tours S.A. z innymi przewoźnikami.

Emitent uznał, że wartość i znaczenie przedmiotowej Umowy Czarteru dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM