Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (21/2022) Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała Nr 472/2022 z dnia 20 maja 2022 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii M spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda – z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM