Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (4/2023) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania oraz umowy kredytu dewizowego

W nawiązaniu do raportów ESPI nr 15/2020 z dnia 11.05.2020 r., nr 13/2021 z dnia 11.05.2021 r. oraz nr 07/2022 z dnia 14.02.2022 r. Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13.02.2023 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 27.06.2019 r. w formie odnawialnej linii kredytowej („Kredyt 1”). Powyższy aneks wydłuża spółce FWC okres finansowania w kwocie 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych i 00/100) na okres 12 (dwunastu) miesięcy, tj. do dnia 14.02.2024 r. Oprocentowanie Kredytu 1 ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.

Ponadto 13.02.2023 r. spółka FWC zawarła z Bankiem umowę o kredyt dewizowy w rachunku bankowym („Kredyt 2”). Powyższy kredyt został udzielony w kwocie 290.000,00 EUR (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy euro i 00/100) na okres 12 (dwunastu) miesięcy tj. do dnia 12.02.2024 r. Oprocentowanie Kredytu 2 ustalane jest na podstawie stawki EURIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.

Oba kredyty zabezpieczone są w następujący sposób:

a) gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy Portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie stanowiącej 80,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące,

b) wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczonym przez spółki: Digitree Group S.A., Sales Intelligence sp. z o.o., Salelifter sp. z o.o., JU: sp. z o.o., INIS sp. z o.o.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM