Biznes i finanse

PGE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 16 897 11 942 3 636 2 612
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 1 550 1 164 334 255
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 1 389 1 024 299 224
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 1 062 835 229 183
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 022 808 220 177
Całkowite dochody 1 400 908 301 199
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 304 -398 281 -87
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -913 -845 -196 -185
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -978 -36 -210 -8
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -587 -1 279 -126 -280
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,55 0,43 0,12 0,09
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,55 0,43 0,12 0,09
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
Aktywa trwałe 66 985 66 239 14 398 14 402
Aktywa obrotowe 27 968 22 714 6 011 4 938
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 13 13 3 3
Aktywa razem 94 966 88 966 20 412 19 343
Kapitał własny 49 694 48 291 10 681 10 499
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 48 857 47 494 10 501 10 326
Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 119 4 167
Zobowiązania długoterminowe 19 029 18 878 4 090 4 104
Zobowiązania krótkoterminowe 26 243 21 797 5 641 4 739
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 26,13 25,40 5,62 5,52
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 26,13 25,40 5,62 5,52
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 10 640 9 920 2 290 2 170
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 511 188 110 41
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 561 184 121 40
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 456 196 98 43
Całkowite dochody 614 337 132 74
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 874 -4 439 -403 -971
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 995 2 954 429 646
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -796 -70 -171 -15
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -675 -1 555 -145 -340
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,24 0,10 0,05 0,02
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,24 0,10 0,05 0,02
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
Aktywa trwałe 37 463 36 929 8 052 8 029
Aktywa obrotowe 21 624 27 881 4 648 6 062
Aktywa razem 59 087 64 810 12 700 14 091
Kapitał własny 41 916 41 302 9 009 8 980
Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 119 4 167

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM