Biznes i finanse

AB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 10 832 842 10 110 645 2 344 264 2 232 571
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 167 166 130 880 36 175 28 900
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 150 314 119 369 32 528 26 358
Zysk (strata) netto 120 990 97 421 26 183 21 512
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 120 990 97 421 26 183 21 512
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 155 208 113 278 33 588 25 013
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 155 208 113 278 33 588 25 013
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 834 -172 082 -7 755 -37 998
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 677 -9 495 -3 176 -2 097
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 083 38 720 17 114 8 550
Przepływy pieniężne netto razem 28 572 -142 857 6 183 -31 545
Zysk (trata) na 1 akcję zwyką 7,47 6,02 1,62 1,33
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 7,47 6,02 1,62 1,33
Liczba akcji 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
2022-03-31 2021-06-30 2022-03-31 2021-06-30
Aktywa razem 3 480 883 2 688 334 748 175 594 659
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 131 312 992 550 243 162 219 552
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 1 131 312 992 550 243 162 219 552
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 479 3 581
Zobowiązania długoterminowe 125 766 204 693 27 032 45 278
Zobowiązania krótkoterminowe 2 223 805 1 491 091 477 981 329 829
Zobowiązania razem 2 349 571 1 695 784 505 013 375 107
Wartość księgowa na 1 akcję 69,89 61,32 15,02 13,56
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 69,89 61,32 15,02 13,56
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 6 468 267 6 118 080 1 399 755 1 350 957
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72 439 52 394 15 676 11 569
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 80 794 57 574 17 484 12 713
Zysk (strata) netto 67 047 48 341 14 509 10 674
Całkowity dochód ogółem 61 184 37 170 13 240 8 208
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 978 -216 899 5 405 -47 894
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 36 880 73 957 7 981 16 331
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 798 -31 300 -4 717 -6 911
Przepływy pieniężne netto razem 40 060 -174 242 8 669 -38 475
Zysk (trata) na 1 akcję zwyką 4,14 2,99 0,90 0,66
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 4,14 2,99 0,90 0,66
2022-03-31 2021-06-30 2022-03-31 2021-06-30
Aktywa razem 2 270 459 1 784 939 488 008 394 828
Kapitał własny razem 708 368 663 630 152 255 146 795
Zobowiązania długoterminowe 87 172 115 964 18 737 25 651

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM