Biznes i finanse

STARHEDGE SA (8/2022) Korekta omyłkowo ujętych treści w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej Starhedge za 2021 rok

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu rocznego za rok 2021 tj. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Starhedge za okres od 01.01.2021-31.12.2021 r. zawierającego sprawozdanie jednostkowe za okres dwunastu miesięcy, oraz skonsolidowanego rocznego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, jakie opublikowane zostały w dniu 28 kwietnia 2022 roku

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że korekta ww. raportów polega na:

1. Sprostowaniu omyłek pisarskich w Sprawozdaniu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 tj.:

a. Korekta treści w Rozdziale 22 „Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności” w pkt. Czynniki wewnętrzne- rynki działalności

2. Sprostowaniu Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej w punkcie „Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO” na stronie 30- sprostowanie błędnie przeliczonych kwot z PLN na EUR.

Jednocześnie, Zarząd Starhedge S.A. informuje, że korekta obejmuje tylko i wyłącznie omyłki pisarskie, które przez przeoczenie znalazły się w treści przekazanych do publicznej wiadomości w/w dokumentów, a co za tym idzie, nie ma ona wpływu na pozostałe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za rok 2021, w tym w szczególności korekta nie obejmuje danych finansowych odzwierciedlających sytuację Starhedge S.A. i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A.

Dane finansowe zawarte w raporcie okresowym zostały przedstawione prawidłowo i nie uległy w związku z dokonaną korektą jakiejkolwiek zmianie.

W związku z powyższym Emitent zawiadamia, ze w drodze odrębnego raportu okresowego, jaki opublikowany zostanie niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego, przekaże do publicznej wiadomości skorygowaną treść Sprawozdania z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 oraz Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej jednocześnie informując, że z uwagi na to ze zakres dokonywanej korekty obejmuje tylko i wyłącznie opisane powyżej omyłki pisarskie nie mające wypływu na wskazaną w sprawozdaniach finansowych sytuację finansową i majątkową Emitenta, do raportu okresowego oprócz skorygowanych dokumentów tj. Sprawozdania z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 oraz Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej, załączone zostają pozostałe dokumenty i oświadczenia, wymagane przepisami prawa, tożsame do dokumentów opublikowanych wraz z korygowanym raportem okresowym z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM