Nauka i technologie

Rimini Street zapewni usługi wsparcia SAP dla Lwart, co pozwoli na utrzymanie zgodności z przepisami i umożliwi nowe fakturowanie oraz płatności elektroniczne

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Lwart Soluções Ambientais, pionier i lider w Ameryce Łacińskiej w zakresie produkcji oleju bazowego ze zużytych i zanieczyszczonych smarów, podpisał umowę na wsparcie Rimini Street dla swojego środowiska SAP ECC 6.0.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220524005325/en/

Dzięki korzystaniu z nagradzanych rozwiązań Rimini Street, Lwart posiada teraz dostęp do nadzwyczajnego zespołu specjalistów, którzy zajmą się obsługą wykorzystywanej obecnie wersji SAP bez zbędnych aktualizacji i migracji. Lwart korzysta także z usług podatkowych, prawnych i regulacyjnych spółki w zakresie zarządzania brazylijskimi wymogami podatkowymi oraz w celu wdrażania nowych płatności mobilnych i rozwiązań do elektronicznego fakturowania. Doświadczeni menedżerowie Rimini Street, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez spółkę wyjątkowego wyniku 4,9 na 5.0 (gdzie 5,0 to najwyższy możliwy wynik) w zakresie zadowolenia klientów, nieprzerwanie zapewniają wysokiej jakości responsywną obsługę, która z powodzeniem konkuruje z najlepszymi umowami gwarancji jakości świadczonych usług w branży. Był to jeden z kluczowych wymogów, przez które Lwart wybrał Rimini Street.

„Mając jednego dostawcę w zakresie obsługi i aktualizacji ERP, zwiększamy efektywność operacyjną i dajemy sobie możliwość opracowania planu zmierzającego do osiągnięcia średnio- i długoterminowych celów biznesowych – powiedział Jefferson Andriotti, dyrektor ds. informatycznych Lwart Soluções Ambientais. – Jeśli chodzi o jakość usług, Rimini Street zapewnia wyjątkową responsywność, a także szybką i dynamiczną reakcję na nasze potrzeby. Dzięki temu ogólne przygotowanie procesów odbywa się efektywniej i wzrasta produktywność, a my możemy poświęcić się realizacji bardziej strategicznych celów”.

Strategia IT zorientowana na biznes

Lwart Soluções Ambientais to jedyny w Ameryce Łacińskiej producent wysokowydajnych olejów bazowych grupy II ze zużytych i zanieczyszczonych smarów. Spółka realizuje zbiórkę i recykling setek milionów litrów oleju o wysokim potencjale zanieczyszczenia środowiska, aby zapobiec niekorzystnym skutkom dla przyrody. Poza logistyką odwrotną dla zużytych smarów, Lwart od 2020 r. rozszerza zakres swojej działalności w segmencie zarządzania odpadami stałymi pochodzenia przemysłowego, handlowego i konsumenckiego. Obecnie spółka zatrudnia ponad 1000 pracowników w obrębie 18 punktów odbioru w całym kraju w zakładzie rerafinacji i w zakładzie specjalizującym się w odpadach stałych. Spółka uważa, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ratowanie naszej planety. Działalność Lwart opiera się na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym: gromadzenie, dystrybucja i przekształcanie zasobów naturalnych w celu ich ponownego wykorzystania.

Plany spółki w zakresie innowacji obejmują inwestycje w bezpieczeństwo informacji i automatyzację procesów z udziałem robotów w celu rejestrowania większej liczby dostawców i zwiększenia niezawodności.

„Wszystkie usprawnienia są badane pod kątem strategicznym i są kluczowym elementem dla dobrego stanu i trwałości działalności. Nie przydzielamy zasobów bez dobrze zdefiniowanych wskaźników zwrotu z inwestycji” – powiedział Andriotti.

Aby jeszcze lepiej stawiać czoła tym wyzwaniom, Lwart nawiązał współpracę z Rimini Street w celu optymalizacji dotychczasowej działalności IT, zapewnienia trwałej ciągłości systemu ERP i optymalizacji wewnętrznych systemów. Pozwoli to Lwart inwestować w innowacyjne projekty inspirowane potrzebami przekształcania działalności. Dążąc do osiągnięcia rocznych przychodów na poziomie 1 mld USD do roku 2026, Rimini Street poszerza swoją globalną ofertę rozwiązań i umożliwia klientom takim jak Lwart wytyczenie inteligentnej ścieżki rozwoju dzięki pomocy ze strony spółki w optymalizacji, rozwoju i przekształcaniu ich otoczenia technologicznego i systemów w miarę budowania i prowadzenia biznesu jutra.

„Lwart odgrywa w Brazylii kluczową rolę, chroniąc środowisko przed odpadami, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na cały ekosystem. W tak dużej firmie jak nasza, technologia musi działać perfekcynie i zapewniać wszelkie możliwe wsparcie dla płynnego działania procesów – powiedziała Edenize Maron, wiceprezes grupy główny kierownik regionalna Rimini Street dla Ameryki Łacińskiej. – Partnerstwo z takimi firmami, jak Lwart, które przyczyniają się do rozwiązania ważnych problemów globalnych, będąc zarazem filarem gospodarki swojego kraju to dla nas zaszczyt. Cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w realizację ich misji, zapewniając wyjątkowe usługi i konsultacje, które uwalniają potencjał działu IT firmy, tak by jego działania koncentrowały się na celach strategicznych zmierzających do rozwoju biznesowego”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu: https://www.businesswire.com/news/home/20220524005325/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Meredith Payette

Rimini Street, Inc.

tel. +1 312-515-4756

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM