Biznes i finanse

EFEKT SA (12/2022) Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.05.2022 roku Emitent w wyniku transakcji umowy sprzedaży udziałów w spółce pod firmą „LIDER HOTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS 0000244810 zawartej ze swoją spółką zależną – „EFEKT-HOTELE” S.A. z siedzibą w Krakowie w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, Emitent nabył 377 (słownie: trzystu siedemdziesięciu siedmiu) udziałów o wartości nominalnej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych każdy udział i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.540.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy 0/100) złotych, w spółce „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000244810. której dokumentacja przechowywana jest Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego (w pełni pokrytego): 26.800.000 zł, NIP: 9452045402, Regon: 120134130, zwanych w dalszej części Umowy „Udziałami”, za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 5.504.200,00 (słownie: pięć milionów pięćset cztery tysiące dwieście złotych), tj. za cenę sprzedaży wynoszącą 14.600 zł (słownie czternaście tysięcy sześćset) złotych za jeden udział.

Przed powyżej opisaną transakcją Emitent posiadał 963 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy) udziały w spółce „LIDER-HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej wynoszącej łącznie 19.260.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy 0/100) złotych, co stanowiło około 71,87% kapitału zakładowego tej spółki, zaś w wyniku zakupu Udziałów, Emitent posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Cena sprzedaży jest płatna najpóźniej w terminie 180 dni licząc od daty zawarcia powyżej opisanej umowy, zaś pozostałe postanowienia zawartej umowy sprzedaży udziałów nie odbiegają od postanowień tego typu umów zawieranych powszechnie na rynku.

Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie powyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów w spółce „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS 0000244810 nastąpiło w związku z planowanym połączeniem poprzez przejęcie przez Emitenta całości majątku spółki „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM