Biznes i finanse

GPW SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 23 czerwca 2022 roku na godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,

b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2021 rok, zawierającego m.in.:

a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2021 roku;

b. ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem: oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,

d. ocenę prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

e. ocenę funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania;

f. ocenę sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r.

11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

18. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.

19. Przyjęcie „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

20. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM