Biznes i finanse

DROZAPOL-PROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 764 33 283 11 139 7 280
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 195 5 578 2 194 1 220
Zysk (strata) netto 8 315 4 374 1 789 957
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 315 4 374 1 789 957
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 951 8 849 6 445 1 935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -80 16 -17 3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 355 -1 078 -2 228 -236
Przepływy pieniężne netto, razem 19 516 7 787 4 200 1 703
Aktywa, razem 130 422 117 025 28 033 25 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 285 34 203 8 444 7 436
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 635 7 992 1 641 1 738
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 31 650 26 211 6 803 5 699
Kapitał własny 91 137 82 822 19 589 18 007
Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 576 6 652
Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,36 0,71 0,29 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 14,90 13,54 3,20 2,94

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM