Biznes i finanse

NPL NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług 930 525 200 115
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (328) (332) (71) (73)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (455) (1 647) (98) (360)
Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (466) (1 380) (100) (302)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 327) (9 441) (286) (2 065)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 307 33 035 281 7 225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (287) (24 835) (62) (5 432)
Przepływy pieniężne netto, razem (307) (1 241) (66) (271)
Aktywa, razem 46 181 52 129 9 926 11 186
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 656 17 176 4 440 3 686
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 4 310 4 238 926 909
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 16 346 12 938 3 513 2 776
Kapitał własny Grupy Kapitałowej 25 525 34 953 5 486 7 500
Kapitał podstawowy 3 680 3 680 791 790
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,13) (0,38) (0,03) (0,08)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,13) (0,38) (0,03) (0,08)
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6,94 9,50 1,49 2,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6,94 9,50 1,49 2,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM