Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (8/2022) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż w dniu 27.05.2022 r. została zawiadomiona przez Państwa Ewę i Krzysztofa małżonków Folta o zbyciu akcji Spółki przez Panią Ewę Folta, w wyniku czego nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Państwa Ewę i Krzysztofa małżonkowie Folta udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. (zawiadomienie) w stosunku do zawiadomienia opublikowanego przez Spółkę w dniu 13 lipca 2021 r.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. nastąpiło na skutek transakcji zbycia przez Panią Ewę Folta 2.395 akcji ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 maja 2022 r. (transakcja).

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed zawarciem ww. transakcji Pani Ewa Folta posiadała 219.895 akcji ELEKTROTIM S.A. co stanowiło udział w wysokości 2,2% w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. i uprawniało do 219.895 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło udział w wysokości 2,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, Pani Ewa Folta posiada 217.500 akcji ELEKTROTIM S.A. co stanowi udział w wysokości 2,18% w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. i uprawnia do 217.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 2,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem na dzień sporządzenia oświadczenia Pan Krzysztof Folta posiada 1.504.364 akcji/głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 15,07% w ogólnej liczbie akcji/głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed zawarciem ww. transakcji Państwo Ewa i Krzysztof małżonkowie Folta łącznie posiadali 1.724.259 akcji ELEKTROTIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 17,27% w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. i uprawniało do 1.724.259 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło udział w wysokości 17,27% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez ELEKTROTIM S.A. w dniu 13 lipca 2021 r. na dzień 12 lipca 2021 r. Państwo Ewa i Krzysztof małżonkowie Folta posiadali łącznie 1.989.584 akcji ELEKTROTIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 19,93% w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. i uprawniało do 1.989.584 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło udział w wysokości 19,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, na moment sporządzania niniejszego oświadczenia, Państwo Ewa i Krzysztof małżonkowie Folta łącznie posiadają 1.721.864 akcje ELEKTROTIM S.A., co stanowi udział w wysokości 17,25% w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. i uprawnia do 1.989.584 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 17,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ogólna liczba akcji ELEKTROTIM S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 9.983.009.

Wg zawiadomienia nie występują podmioty zależne od Państwa Ewy i Krzysztofa małżonków Folta posiadające akcje ELEKTROTIM S.A. ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM