Biznes i finanse

BORYSZEW SA (27/2022) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Boryszew S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,92 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, to jest w łącznej wysokości 188.788.600,00 złotych.

Dywidendą objętych jest 205.205.000 sztuk akcji. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

Dzień dywidendy ustalono na 3 czerwca 2022 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 czerwca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM