Biznes i finanse

RAWLPLUG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 309 766 225 244 66 656 49 265
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 085 36 633 9 917 8 012
Zysk (strata) brutto 51 556 33 988 11 094 7 434
Zysk (strata) netto 42 732 27 958 9 195 6 115
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 37 869 25 029 8 149 5 474
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 22 995) ( 10 540) ( 4 948) ( 2 305)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 14 293) ( 10 076) ( 3 076) ( 2 204)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 752 34 501 5 326 7 546
Przepływy pieniężne netto, razem ( 12 536) 13 887 ( 2 698) 3 037
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,22 0,81 0,26 0,18
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 317 826 1 211 039 283 251 263 304
Zobowiązania długoterminowe 120 780 102 391 25 960 22 262
Zobowiązania krótkoterminowe 507 651 464 908 109 114 101 080
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 622 921 582 692 133 889 126 689
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 6 998 7 079
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 20,06 18,76 4,31 4,08
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 145 778 110 133 31 369 24 088
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 807 10 069 2 110 2 202
Zysk (strata) brutto 15 461 8 401 3 327 1 837
Zysk (strata) netto 11 846 6 135 2 549 1 342
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 26 241) ( 18 527) ( 5 647) ( 4 052)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 7 549) ( 4 229) ( 1 624) ( 925)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 035 24 716 8 400 5 406
Przepływy pieniężne netto, razem 5 245 1 960 1 129 429
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,38 0,20 0,08 0,04
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 903 905 829 613 194 284 180 374
Zobowiązania długoterminowe 121 405 76 801 26 095 16 698
Zobowiązania krótkoterminowe 379 000 361 158 81 462 78 523
Kapitał własny 403 500 391 654 86 728 85 153
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 6 998 7 079
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,99 12,61 2,79 2,74

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM