Biznes i finanse

INTER CARS SA (17/2022) Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. powziął wiadomość o podjęciu w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie powołania zarządu Spółki na okres nowej wspólnej czteroletniej kadencji, której bieg rozpoczyna się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, które zostało zwołane na dzień 31 maja 2022 roku, w składzie:

1. Maciej Oleksowicz – Prezes Zarządu;

2. Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu;

3. Wojciech Twaróg – Członek Zarządu;

4. Piotr Zamora – Członek Zarządu.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że w skład Zarządu Spółki będą wchodzić cztery osoby.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, z zastrzeżeniem działalności pana Macieja Oleksowicza, członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Grupy Kapitałowej Inter Cars jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółek kapitałowych, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie są oni wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Oleksowicz posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność w zakresie obsługi serwisowej pojazdów rajdowych oraz sprzedaży części zamiennych do takich pojazdów. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na dalsze prowadzenie przez pana Macieja Oleksowicza ww. działalności z uwagi na jej wysoko specjalistyczny i nieistotny dla działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. charakter. Ponadto, pan Maciej Oleksowicz prowadzi poza przedsiębiorstwem Spółki działalność gospodarczą niestanowiącą działalności konkurencyjnej wobec działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

Życiorysy członków Zarządu, zawierające informacje na temat posiadanego przez nich wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 pkt 5 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM