Biznes i finanse

MIRACULUM SA (46/2022) Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z dnia 24 maja 2022 roku, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku, tj. w ustawowym terminie, wpłynęło do Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku. Żądanie złożone w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło od Pana Marka Kamoli, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego „Akcjonariusz”.

Żądanie obejmuje umieszczenie w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku) dodatkowego punktu w przedmiocie powzięcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie, Akcjonariusz w żądaniu zgłosił projekt uchwały dotyczący wskazanego punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR …

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. niniejszym zmienia wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ten sposób, że ustala miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 1.000,00 złotych brutto płatne do 7 dnia kolejnego miesiąca.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu przekazujemy treść żądania powołanego Akcjonariusza w tym treść projektu zgłoszonej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

O zmianie porządku obrad wskutek złożonego wniosku Akcjonariusza Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM