Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży 28 782 31 366 6 193 6 860
Zysk/(strata) na sprzedaży -11 800 -5 033 -2 539 -1 101
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -60 025 -5 094 -12 916 -1 114
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -58 693 -3 294 -12 630 -721
Zysk/(strata) netto -55 434 -1 013 -11 929 -222
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej -55 434 -1 012 -11 929 -221
-przypadający na udziały niedające kontroli 0 -1 0 0
Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) – podstawowy -11,14 -0,23 -2,40 -0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 199 -4 281 -1 549 -936
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 142 -2 764 -246 -605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 746 14 578 591 3 189
Przepływy pieniężne netto razem -5 595 7 533 -1 204 1 648
Stan na dzień 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2022 31/12/2021
Aktywa trwałe 27 802 77 664 5 976 16 886
Wartości niematerialne 3 847 50 571 827 10 995
Aktywa finansowe długoterminowe 59 97 13 21
Aktywa obrotowe 30 040 36 746 6 457 7 989
Należności krótkoterminowe 23 968 25 079 5 152 5 453
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 072 11 667 1 305 2 537
Zobowiązania długoterminowe 21 497 26 761 4 621 5 818
Zobowiązania krótkoterminowe 44 734 40 255 9 615 8 752
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej (8 398) 47 385 -1 805 10 302
Kapitał zakładowy 498 498 107 108
Udziały niedające kontroli 9 9 2 2
Liczba akcji (w szt.) 4 976 385 4 976 385 4 976 385 4 976 385
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) -1,69 9,52 -0,36 2,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM