Biznes i finanse

CD PROJEKT SA (18/2022) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazaną w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 25 maja 2022 roku informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi Radzie Nadzorczej Spółki wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział podlegającego podziałowi zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 (po uwzględnieniu wartości niepodzielonego wyniku finansowego roku obrotowego 2020) w łącznej wysokości 235.934.031,92 zł, poprzez przekazanie go w kwocie 100.738.800,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,00 zł na jedna akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 135.195.231,92 z na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza przychyla się do rekomendacji Zarządu i potwierdza wyznaczenie:

? dnia dywidendy na dzien 5 lipca 2022 roku

? dnia wypłaty dywidendy na dzien 12 lipca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM