Biznes i finanse

POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 860 347 409 155 185 132 89 490
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 22 028 7 620 4 740 1 667
Zysk / (strata) brutto 20 723 4 788 4 459 1 047
Zysk / (strata) netto 18 716 2 536 4 027 555
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 269 3 424 4 146 749
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -553 -888 -119 -194
Inne całkowite dochody netto -819 1 621 -176 355
Łączne całkowite dochody 17 897 4 157 3 851 909
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 450 5 045 3 970 1 103
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym -553 -888 -119 -194
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 835 82 817 -8 141 18 114
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 925 -8 340 -845 -1 824
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -13 849 -9 426 -2 980 -2 062
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -55 609 65 051 -11 966 14 228
Aktywa trwałe razem 763 250 763 266 164 051 165 949
Aktywa obrotowe razem 1 754 447 1 586 793 377 098 345 000
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 36 629 36 838 7 873 8 009
Aktywa razem 2 554 326 2 386 897 549 022 518 958
Zobowiązania długoterminowe razem 268 429 271 379 57 695 59 003
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 364 717 1 214 288 293 330 264 010
Kapitał własny razem 921 180 901 230 197 997 195 945
Kapitał podstawowy 475 738 473 238 102 254 102 891
Liczba akcji zwykłych 237 868 802 236 618 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 237 229 913 236 618 802
Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 38 638 889 39 250 000
Podstawowy zysk / (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,081 0,014 0,018 0,003
Rozwodniony zysk / (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,075 0,017 0,016 0,004
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 261 585 153 169 56 289 33 501
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 13 003 2 862 2 798 626
Zysk / (strata) brutto 19 440 4 087 4 183 894
Zysk / (strata) netto 19 652 3 541 4 229 774
Inne całkowite dochody netto
Łączne całkowite dochody 19 652 3 541 4 229 774
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 699 93 164 -3 163 20 377
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 318 8 240 2 005 1 802
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -11 475 -10 274 -2 469 -2 247
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -16 856 91 130 -3 627 19 932
Aktywa trwałe razem 678 173 682 930 145 765 148 482
Aktywa obrotowe razem 1 170 487 1 041 759 251 582 226 499
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 36 629 36 634 7 873 7 965
Aktywa razem 1 885 289 1 761 323 405 220 382 946
Zobowiązania długoterminowe razem 153 069 154 883 32 900 33 675

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM