Biznes i finanse

ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 259 8 319 1 562 1 820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -218 -1 151 -47 -252
Zysk (strata) brutto -290 -1 214 -62 -266
Zysk (strata) netto -190 -1 021 -41 -223
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 489 177 -320 39
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 161 74 35 16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -40 -88 -9 -19
Przepływy pieniężne netto, razem -1 368 163 -294 36
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 137 28 318 6 263 6 076
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 398 11 034 2 020 2 368
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 359 1 725 292 370
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 591 5 303 1 202 1 138
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 739 17 284 4 243 3 709
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 935 3 935 846 844
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 -0,12 0,03 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,00 0,88 0,21 0,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM