Biznes i finanse

WOJAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 823 53 642 11 797 11 732
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 381) (5 074) (297) (1 110)
Zysk (strata) brutto (3 057) (4 630) (658) (1 013)
Zysk (strata) netto (3 443) (3 884) (741) (850)
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (3 539) (3 829) (762) (837)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 592) (14 322) (2 494) (3 132)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 244) 30 (268) 7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 354 12 788 2 228 2 797
Przepływy pieniężne netto, razem (2 482) (1 504) (534) (329)
Aktywa, razem 275 923 264 906 59 306 57 596
Zobowiązania i rezerwy 191 184 176 592 41 093 38 395
Kapitał własny 84 739 88 314 18 213 19 201
Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 725 2 756
Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,27) (0,31) (0,06) (0,07)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,68 6,97 1,44 1,51
Całkowite dochody ogółem (3 575) (4 002) (769) (875)
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 930 53 481 11 820 11 697
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 605) (3 545) (345) (775)
Zysk (strata) brutto (3 016) (3 401) (649) (744)
Zysk (strata) netto (3 310) (2 722) (712) (595)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 547) (13 237) (2 915) (2 895)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 693) 92 (364) 20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 969 13 223 2 576 2 892
Przepływy pieniężne netto, razem (3 271) 78 (704) 17
Aktywa, razem 241 962 231 233 52 007 50 275
Zobowiązania i rezerwy 155 164 141 125 33 351 30 683
Kapitał własny 86 798 90 108 18 656 19 592
Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 725 2 756
Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,26) (0,21) (0,06) (0,05)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,85 7,11 1,47 1,55
Całkowite dochody ogółem (3 310) (2 722) (712) (595)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM