Biznes i finanse

TOYA SA (16/2022) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.

Zarząd TOYA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w dniu 31 maja 2022 dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.

W ramach niniejszej oceny, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. wniosek Zarządu co do podziału zysku w kwocie 63 242 823,69 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy 69/100 zł), który dokonany ma być w następujący sposób:

a) kwota 24 763 934,58 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 58/100 zł) przeznaczona ma być na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję;

b) kwota 38 478 889,11 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 11/100 zł) przeznaczona ma być na kapitał zapasowy

2. propozycję dnia dywidendy na dzień 27 września 2022 oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2022.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku TOYA S.A. w sposób określony we wniosku Zarządu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM