Polityka i społeczeństwo

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 6–10 czerwca 2022 r. (komunikat)

 – Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Plan posiedzeń komisji senackich 6–10 czerwca 2022 r.:

Wtorek 7 czerwca

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 12.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 724, druki sejmowe nr 2247, 2284 i 2284-A).

· Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druk senacki nr 712, druki sejmowe nr 2180, 2190 i 2190-A).

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 12.30, sala 217

· Rozpatrzenie ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk senacki nr 726, druki sejmowe nr 2270, 2270-A, 2292 i 2292-A).

· Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w 2021 roku” (druk senacki nr 705).

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

godz. 13.00, sala 176

· Informacja senatora Republiki Francuskiej Jeana-Yves’a Leconte’a na temat francuskiego modelu wspierania diaspory.

· Sprawozdanie senatora Wojciecha Ziemniaka z obchodów Dnia Polonii w Berlinie oraz w Dublinie.

· Sprawozdanie senatora Jerzego Fedorowicza ze spotkań z Polonią w Amsterdamie.

· Sprawy różne.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Ustawodawcza

godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A. (druk senacki nr 721).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska

godz. 15.00, sala 217

· Sektor biogazowy w Polsce – teraźniejszość i perspektywy rozwoju.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 15.00, sala 182

· Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 683).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 16.30, sala 182

· Informacja o działalności Państwowej Komisji do spraw Pedofilii.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 17.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie 25 listopada 2014 r. (druk senacki nr 723, druki sejmowe nr 2248 i 2287).

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 17.00, sala 176

· Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro 27 października 2005 r. (druk senacki nr 717, druki sejmowe nr 1571 i 2193).

· Opinia komisji w sprawie wniosku senatorów Kazimierza Kleiny i Adama Szejnfelda o zorganizowanie w Senacie wystawy z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy założenia Związku Polaków w Niemczech.

Środa 8 czerwca

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 8.30, sala 176

· Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie 25 listopada 2014 r. (druk senacki nr 723, druki sejmowe nr 2248 i 2287).

Komisja Ustawodawcza

godz. 8.30, sala 217

· Rozpatrzenie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku (druk senacki nr 604).

· Dyskusja z udziałem byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego na temat znaczenia i współczesnej roli Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja Zdrowia

godz. 8.30, sala 182

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (druk senacki nr 708, druki sejmowe nr 2114 i 2213).

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 725, druki sejmowe nr 2268, 2291 i 2291-A).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 9.00, sala 176

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu umożliwienia podjęcia pracy zarobkowej opiekunom osób z niepełnosprawnościami, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (P10-09/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu umożliwienia przyznania statusu osoby represjonowanej osobie niepełnoletniej, która prowadziła działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego zagrożoną odpowiedzialnością karną w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. (P10-10/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia wszystkich obostrzeń i restrykcji epidemicznych w Polsce oraz wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania jakichkolwiek restrykcji epidemicznych i dyskryminowania osób niezaszczepionych (P10-11/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu umożliwienia wypłaty odsetek od zaniżonych emerytur dla osób urodzonych w 1953 r. (P10-12/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu zmiany sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracującego skazanego w ten sposób, aby w pierwszej kolejności były potrącane środki na rzecz uregulowania orzeczonych zobowiązań alimentacyjnych (P10-13/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 89 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez zmianę zasad przeniesienia skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności do zakładów karnych typu półotwartego i otwartego (P10-15/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zmiany sposobu postępowania ze skargami składanymi ponownie przed organami: państwowymi, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych (P10-16/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zmiany przepisów regulujących wstrzymanie eksmisji z lokali mieszkalnych (P10-17/22).

· Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2021 roku petycji.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

godz. 9.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich X kadencji Senatu RP za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

kom/ kos/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM