Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA (21/2022) Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 z dnia 26 października 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 roku, w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych ogółem 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez osoby uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 100.000,00 zł. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 2.854.300,00 zł do kwoty 2.954.300,00 zł i dzieli się na:

a) 20.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

b) 1.853.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

c) 500.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

d) 5.470.599 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

e) 1.719.401 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez PunkPirates S.A. akcji wynosi 29.543.000. Zgodnie z art. 452 § 4 k.s.h., Zarząd Spółki dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i przyznanych akcji serii D w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki jest Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmieniona Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM