Biznes i finanse

BANK PEKAO SA (15/2022) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 czerwca 2022 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach do poszczególnych uchwał, treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy dotyczące uchwał, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Bank informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna

§ 19 ust. 1 pkt 6), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757, z późn. zm.)

Spis załączników:

Uchwały_podjęte_przez_ZWZ

Uchwały_niepodjęte_ZWZ

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku

Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM