Biznes i finanse

ATLAS ESTATES LTD. (7/2022) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 20 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku

Atlas Estates Limited

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 20 czerwca 2022 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („NWZ”), które odbyło się 20 czerwca

2022 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu NWZ z

dnia 24 maja 2022 r. zostały podjęte. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Na NWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu NWZ, uchwały o następującej treści:

UCHWALONO aby rozważyć, zatwierdzić oraz podjąć działania w sprawie wycofania z obrotu

akcji Spółki, aktualnie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych („Akcje Wycofane”).

Powyższa uchwała została podjęta przez wymaganą większość.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 44.024.309 akcje, stanowiące 93,96 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 270 akcji, stanowiące 0 % kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 2.771.585 akcji, stanowiące 5,92 % kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO aby upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia takich działań, jakie są niezbędne w

celu wycofania z Giełdy Akcji Wycofanych.

Powyższa uchwała została podjęta przez wymaganą większość.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 44.024.309 akcje, stanowiące 93,96 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 270 akcji, stanowiące 0 % kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 2.771.585 akcji, stanowiące 5,92 % kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO aby upoważnić Radę Dyrektorów Spółki do składania takich wniosków,

składania takich dokumentów oraz informacji, jakie są niezbędne do przedłożenia przed

Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisją ds.

Usług Finansowych na Guernsey oraz/lub przed innymi właściwych organami w związku z

wycofaniem z obrotu Akcji Wycofanych.

Powyższa uchwała została podjęta przez wymaganą większość.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 44.024.309 akcje, stanowiące 93,96 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 270 akcji, stanowiące 0 % kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 2.771.585 akcji, stanowiące 5,92 % kapitału zakładowego Spółki

Żadnych innych uchwał nie podjęto

Treść zawiadomienia o zwołaniu NWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod

adresem: www.atlasestates.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited

Ziv Zviel

Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Elaine Smeja

Aimee Gontier

Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM