Biznes i finanse

CAPITEA SA (14/2022) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) przekazuje w załączeniu:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ, a przyjęcie w ramach punktu 6 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 (wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania), którego zaopiniowanie przewidziane jest w ramach punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM