Biznes i finanse

HERKULES SA (29/2022) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Herkules S.A. powołała nowych Członków Komitetu Audytu Spółki w osobach:

– Pan Błażej Dowgielski,

– Pan Paweł Chołota,

– Pan Leszek Kukowski.

Jednocześnie, Spółka informuje że Komitet Audytu Herkules S.A. w dnu 21 czerwca 2022 roku powierzył Panu Błażejowi Dowgielskiemu sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Zarząd Spółki informuje, na podstawie oświadczeń złożonych Spółce przez nowopowołanych Członków Komitetu Audytu, że Komitet Audytu Spółki w wyżej wymienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz wymagania określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Życiorysy Członków Komitetu Audytu Emitenta zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2022.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM