Biznes i finanse

HERKULES SA (30/2022) Zmiany w składzie Zarządu Herkules S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, mając na względzie treść § 21 ust. 2. Statutu Spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Mateusza Rychlewskiego z Zarządu Herkules S.A.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku podjęła uchwały o powołaniu Członków Zarządu Herkules S.A. na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku:

– Pana Mariusza Zawiszę – powierzając mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu,

– Pana Mateusza Rychlewskiego – powierzając mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd Spółki informuje, że Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje Członków Zarządu Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy Członków Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 19 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM