Biznes i finanse

HERKULES SA (28/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku:

– Pana Piotra Kwaśniewskiego,

– Pana Pawła Chołotę,

– Pana Błażeja Dowgielskiego,

– Pana Leszka Kukawskiego,

– Pana Michała Stalmacha.

Zarząd Spółki informuje, że nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Ponadto Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku wybrała Pana Piotra Kwaśniewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM