Biznes i finanse

DGA SA (9/2022) Podjęcie uchwały o dywidendzie

Na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki DGA S.A. przekazuje informację o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd informuje, że Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, o treści przedstawionej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Zgodnie z projektami uchwał Zarząd proponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 PLN na jedną akcję, co zostało również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą DGA S.A.

W tym miejscu akcjonariusze zgłosili propozycję zmiany wysokości dywidendy. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę techniczną. Po przerwie Prezes Zarządu (akcjonariusz) oświadczył, że Zarząd przychyla się do wniosku akcjonariuszy i w związku z powyższym poddana pod głosowanie zostanie uchwała o wypłacie dywidendy w wysokości 0,60 PLN na akcję, co oznacza podniesienie wysokości dywidendy o 50% w stosunku do pierwotnego projektu uchwały.

W związku z powyższym Zarząd DGA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy zgodnie z którą:

a) na dywidendę przeznaczonych zostało 607.988,40 PLN;

b) wysokość dywidendy wynosi 0,60 PLN na jedną akcję;

c) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.013.314 szt. akcji;

d) z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965 szt.

e) dzień ustalenia prawa do dywidendy – 4 lipca 2022 r.

f) dzień wypłaty dywidendy – 14 lipca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM