Biznes i finanse

GRUPA PRACUJ SA (15/2022) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 136.530.052 zł (sto trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt dwa złote), tj. w wysokości 2 zł (dwa złote) na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą to 68.265.026 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 16 września 2022 r. oraz ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM