Biznes i finanse

PBS FINANSE SA (7/2022) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na mocy postanowień § 11 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wybrała firmę audytorską Grupa Gumułka – Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Matejki 4, do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., a także przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A. upoważniła i zobowiązała Zarząd Emitenta do zawarcia z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umów w przedmiotowym zakresie, na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Grupa Gumułka – Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975. Podmiot uprawniony dotychczas nie dokonywał przeglądów i badań sprawozdań finansowych Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM