Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (19/2022) Sprawy dotyczące finansowania działalności oraz zawarcia aneksu do znaczącej umowy

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu 5 lipca 2022 roku, z rekomendacji Zarządu, Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd czynności zmierzających do:

1) zawarcia z ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oati (Hiszpania) aneksu do umowy pożyczki z dnia 30 lipca 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 (dalej „Umowa Pożyczki”),

2) pozyskania środków finansowych w formie krótkoterminowego kredytu bankowego (z okresem spłaty do 2 lat) do kwoty 10.000.000 zł celem sfinansowania kapitału obrotowego,

3) zawarcia umów (z okresem spłaty do 2 lat), na podstawie których Emitent udzieli, na zasadach rynkowych, pożyczek dwóm spółkom z Grupy ULMA C y E, S. Coop. (spółka „matka”), tj. ULMA Construcción CZ, s.r.o. (Czechy) do kwoty 250.000 EUR i ULMA Construcción SK, s.r.o., (Słowacja) do kwoty 500.000 EUR.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż aneks do Umowy Pożyczki, podpisany został w dniu dzisiejszym. Na mocy zawartego aneksu wydłużono termin spłaty pożyczki do dnia 31 stycznia 2024 roku oraz zaktualizowano marżę, stanowiącą obok stawki WIBOR, składową należnego Emitentowi oprocentowania.

Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki pozostały bez zmian.

O dalszych czynnościach opisanych w punktach 2 i 3 powyżej Emitent poinformuje z dniem ich realizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM