Biznes i finanse

PJP MAKRUM SA (7/2022) Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki PJP MAKRUM S.A. (dalej „Emitent”) informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych Grupy Kapitałowej Emitenta, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną Emitenta i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Emitenta.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów, przez Zarząd Emitenta danych z systemów rachunkowych, dane zarządcze oraz szacunki rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa i częściowo w przemyśle).

Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM