Biznes i finanse

Rimini Street osiąga znaczne wzrosty wyników finansowych i operacyjnych w 2022 roku

Kluczowe wyniki finansowe

 • Kwartalne przychody: 108,6 mln USD, wzrost o 9,4% rok do roku
 • Całoroczne przychody: 409,7 mln USD, wzrost o 9,4% rok do roku
 • Kwartalne należności z faktur: 160,4 mln USD, wzrost o 2,9% rok do roku
 • Całoroczne należności z faktur: 409,3 mln USD, spadek o 2,0% rok do roku
 • Kwartalna marża brutto: 64,5%, w porównaniu do 65,1% w poprzednim roku
 • Całoroczna marża brutto: 62,8%, w porównaniu do 63,6% w poprzednim roku
 • Liczba aktywnych klientów: 3020, wzrost o 6,0% rok do roku

Rimini Street zakończyło rok 2022 z silnym wynikiem finansowym, zwiększając przychody i należności z faktur, utrzymując wysoką marżę brutto oraz wprowadzając nowe usługi i rozwiązania, aby wspierać klientów w ich dążeniu do optymalizacji i innowacji.

Dzięki systematycznemu wdrażaniu strategii i zasobom firmy, Rimini Street zakończyło 2022 rok z zyskiem netto w wysokości 25,1 mln USD i zyskiem na akcję w wysokości 0,51 USD, w porównaniu do zysku netto w wysokości 21,4 mln USD i zysku na akcję w wysokości 0,44 USD w roku 2021.

Tegoroczne wyniki potwierdzają, że Rimini Street jest silnym i zyskownym liderem w branży usług wsparcia oprogramowania. Firma wykorzystuje całą gamę zasobów, aby zapewnić klientom wyższą jakość, niższe koszty i szybsze czasy dostarczania, zapewniając przy tym niespotykaną jakość obsługi klienta.

Jak Rimini Street dostarcza jeszcze większą wartość?

Rimini Street dostarcza wiodącą w branży wartość poprzez rozszerzony kompleksowy pakiet rozwiązań, który obejmuje:

 • Wsparcie i produkty oraz usługi niezbędne do spełnienia obecnych i zmieniających się potrzeb w zakresie systemów oprogramowania firmowego.
 • Zapewnia jeszcze większy zwrot z inwestycji.
 • Zapewnia jeszcze lepsze zdolności techniczne.

Poprzez zapewnianie wiodących w branży produktów i usług Rimini Street ułatwia klientom wykorzystanie w pełni swojego oprogramowania i uzyskanie najlepszych możliwych rezultatów. Rimini Street pomaga również organizacjom w optymalizacji wydatków na oprogramowanie, umożliwiając jeszcze lepsze wykorzystanie środków. Klienci Rimini Street mogą czerpać korzyści z wyższej jakości usług wsparcia, zwiększonej elastyczności w zakresie wyboru oprogramowania i zarządzania nim, a także mniejszych kosztów jego utrzymania.

Jednym słowem, Rimini Street oferuje swoim klientom niesamowitą wartość, która pomaga im w optymalizacji wydatków na oprogramowanie, wzmacniając tym samym wyniki finansowe i zwiększając zarówno efektywność, jak i rentowność. Nasza oferta pozwala klientom na bezpieczne i niezawodne użytkowanie ich oprogramowania, pomagając im w pełni wykorzystać jego potencjał.

– Marża brutto w IV kwartale wyniosła 40,3%, w porównaniu z 38,7% uzyskanym w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Kolejne kroki spółki

Rimini Street planuje następujące działania:

 • Wykup akcji w wysokości 4,7 mln USD
 • Ograniczenie bilansu pozostałych do spłaty zobowiązań terminowych z kwoty 88 do 78 mln USD
 • Ogłoszenie prognoz przychodów na pierwszy kwartał i cały rok 2023
 • Potwierdzenie dalszego zobowiązania na rzecz realizacji długoterminowych celów dotyczących zwiększenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

Rimini Street jest przekonana, że wdrożone strategie pozwolą na dalszy wzrost i rozwój, dzięki czemu będzie w stanie zapewnić swoim klientom jeszcze lepszą jakość i wydajność usług.

Podsumowanie:

Raport finansowy IV kwartału 2022 roku wykazał wzrost liczby klientów o 6%, a także obniżenie marży brutto o 0,6%. Wskaźnik EBITDA wzrósł o 0,9 mln USD, jednak strata netto wyniosła 5,3 mln USD. Podsumowując, wzrost liczby klientów może być postrzegany pozytywnie, jednak wyniki finansowe wskazują na straty i należy je uznać za niezadowalające.

Na zakończenie, warto wspomnieć także o wskaźniku utrzymania przychodów, który wyniósł 92%. Jest to istotny wskaźnik, który wskazuje na stabilność przychodów firmy.

Podsumowanie

Z danych finansowych spółki wynika, że w 2022 roku odnotowano spadek w porównaniu do 2021 roku w przychodach, marży brutto, dochodzie z działalności operacyjnej w wersji GAAP oraz w zysku netto. Jest to jednak zgodne z oczekiwaniami ze względu na zmiany wprowadzone w lutym 2023 r., które wpłynęły na wyniki finansowe. Należy jednak zauważyć, że liczba pracowników wzrosła, co może wskazywać na zwiększoną skuteczność działalności spółki. Co więcej, dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP pozostał na tym samym poziomie, co w roku 2021.

Rok 2022 był więc trudnym okresem dla firmy, w którym wprowadzono istotne zmiany wymagające dostosowania i optymalizacji operacji. Oczekuje się, że w kolejnym roku wyniki finansowe spółki odzwierciedlą te zmiany.

 • Jedna z największych firm detalicznych na świecie
 • Jedna z największych firm inżynierskich na świecie
 • Jedna z największych firm produkcyjnych w Ameryce Północnej
 • Jedna z największych firm produkcyjnych w Europie
 • Jedna z największych firm naftowych i gazowych na świecie
 • Jedna z największych firm logistycznych na świecie

Podsumowanie

Spółka ogłosiła w IV kwartale 2022 r. kluczowe wydarzenia, takie jak pozyskanie nowych klientów oraz rozszerzenie zakresu istniejących umów zawartych z Rimini Street. Wyniki finansowe za rok 2022 w porównaniu do roku 2021 są niższe, jednak spółka wykazała stabilność w tym czasie. Dzięki konsekwentnej i uważnej strategii, spółka jest w stanie wykorzystać swoje możliwości i wyciągnąć pozytywne wnioski z przeszłości, aby budować na przyszłość.

Zastosowanie SAP i Oracle w firmach

Firmy Kooksoondang, Officeworks, Southern Cross Electrical Engineering i Taeyoung E&C wykorzystują SAP i Oracle, aby uzyskać oszczędności, lepszą obsługę ERP i większe środki na innowacje. Każda firma wdrożyła SAP lub Oracle w celu ulepszenia swoich procesów biznesowych, a także poprawy wydajności i jakości usług.

Korzyści płynące z wdrożenia SAP i Oracle

 • Lepsza kontrola nad procesami biznesowymi
 • Poprawa wydajności w zakresie zarządzania finansami i zasobami ludzkimi
 • Poprawa jakości usług
 • Uzyskanie oszczędności
 • Większe możliwości innowacji

Wdrożenie SAP i Oracle w wymienionych firmach pozwoliło im zwiększyć produktywność i efektywność. Wdrożenie tych systemów pozwoliło firmom skoncentrować się na tworzeniu najlepszych produktów i usług, zapewniając jednocześnie wsparcie dla klientów. Efektem tego jest zwiększony zwrot z inwestycji, dzięki czemu firmy mogą konkurować na międzynarodowym rynku.

Obecnie firmy te wykorzystują SAP i Oracle do poprawy wydajności i jakości usług, a także do tworzenia nowych produktów i usług. Dzięki elastyczności tych systemów są one w stanie sprostać wyzwaniom dynamicznego rynku, aby zapewnić swoim klientom jak najlepszą obsługę. Wdrożenie SAP i Oracle w firmach Kooksoondang, Officeworks, Southern Cross Electrical Engineering i Taeyoung E&C jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak wykorzystanie tych systemów może przynieść wymierne korzyści firmom.

Rozwiązania SAP i Oracle są nadal najbardziej poszukiwanymi systemami ERP na rynku. Dzięki elastycznym funkcjom i możliwościom integracji, te platformy są w stanie sprostać wymaganiom wielu firm, co pozwala im zwiększyć wydajność i zyski. W przyszłości systemy te będą nadal wspierać firmy, dostarczając im narzędzi niezbędnych do osiągania sukcesów.

Aby skutecznie wykorzystać możliwości oferowane przez SAP i Oracle, firmy muszą skorzystać z profesjonalnych usług wsparcia, aby zapewnić właściwe wdrożenie i zarządzanie systemami. W ten sposób firmy będą w stanie osiągnąć swoje cele, dzięki czemu będzie możliwa dalsza ekspansja i rozwój.

Podsumowując, wdrożenie SAP i Oracle w firmach Kooksoondang, Officeworks, Southern Cross Electrical Engineering i Taeyoung E&C przyniosło wymierne korzyści, w postaci poprawy wydajności i jakości usług, oszczędności i większych możliwości innowacji. Wdrożenie tych platform pozwala firmom skupić się na tworzeniu najlepszych produktów i usług, które pomogą im osiągnąć sukces na międzynarodowym rynku.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP

 • Skorygowany zysk EBITDA
 • Przychody
 • Marża zysku EBITDA
 • Średni okres zwrotu z inwestycji

Ponadto, Rimini Street będzie przedstawiać inne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP, w tym skorygowany zysk netto, skorygowane przychody oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, do celów porównawczych.

Wydarzenie wolontariackie w Las Vegas to tylko jeden z wielu wspaniałych przykładów tego, jak Rimini Street działa na rzecz zrównoważonego społecznie rozwoju. Przez lata firma wspierała różne organizacje i projekty, wspierając lokalne społeczności na całym świecie.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) to światowy lider w zakresie usług wsparcia oprogramowania i serwisu IT dla firm. Spółka oferuje elastyczne i kompleksowe usługi wsparcia oprogramowania i serwisu IT dla firm, które mogą zdecydować się na korzystanie z uproszczonych, dostosowanych do potrzeb usług wsparcia oprogramowania i serwisu IT w ramach wszystkich głównych systemów biznesowych, w tym SAP, Oracle i Microsoft, dzięki czemu mogą one zaoszczędzić znaczne kwoty i osiągnąć lepszy poziom wsparcia.

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki

Poniżej opisano wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki, które są używane przez spółkę do monitorowania wyników finansowych, w tym:

 • Łączny przychód ze sprzedaży netto, który jest miarą liczby złotych otrzymanych za produkty i usługi, pomniejszonego o zwroty, zobowiązania i inne skorygowania.
 • Przychód operacyjny netto, który mierzy przychody ze sprzedaży netto oraz inne przychody operacyjne netto, pomniejszone o koszty sprzedaży i marketingu, koszty operacyjne i inne koszty operacyjne netto.
 • Zysk operacyjny netto, który mierzy przychód operacyjny netto pomniejszony o podatki i inne składniki zysku netto.

Niniejsza informacja prasowa zawiera także porównanie wskaźników finansowych obliczonych zgodnie z i bez zastosowania standardów GAAP, co pomaga w lepszym zrozumieniu wyników biznesowych spółki. Wskaźniki te są istotnymi miernikami wyników finansowych i operacyjnych spółki, szczególnie w okresach, kiedy istotne zdarzenia zewnętrzne i zmiany w strategii biznesowej mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe spółki.

Rimini Street pozostaje zaangażowany w zapewnienie klientom najlepszych usług wsparcia oprogramowania i wsparcia technologicznego, dzięki czemu można zoptymalizować wyniki finansowe i operacyjne i w pełni wykorzystywać potencjał oprogramowania. Spółka wyznacza nowe standardy w zakresie jakości usług, dostępności i bezpieczeństwa, które są korzystne dla klientów, a także wspiera klientów w wykorzystaniu ich istniejących systemów i w różnych dziedzinach, w tym w zakresie przyśpieszenia digitalizacji i transformacji cyfrowej.

Spółka zarządza także sukcesem klientów, oferując im kompleksowe i elastyczne usługi wsparcia oprogramowania i serwisu IT, a także dostarczając rozwiązania, które pozwalają klientom wykorzystać ich istniejące systemy i dostosować je do ich potrzeb. Dzięki temu klienci mogą zoptymalizować swoje wyniki finansowe, przyspieszyć cyfryzację i skorzystać z rozwiązań w zakresie wsparcia oprogramowania i serwisu IT, które są niezbędne do optymalizacji zarządzania systemami.

Rimini Street zapewnia klientom możliwość wyboru między usługami wsparcia oprogramowania i serwisu IT zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami, dzięki czemu mogą oni zoptymalizować wyniki finansowe i operacyjne oraz uzyskać dostęp do najlepszych usług wsparcia oprogramowania i technologicznego. Spółka wspiera ponad trzy tysiące klientów na całym świecie w optymalizacji ich wyników biznesowych i wykorzystaniu oprogramowania i technologii do przyspieszenia cyfryzacji.

Podróż Rimini Street zaczęła się w 2005 roku, kiedy to wprowadzono innowacyjne usługi wsparcia oprogramowania i serwisu IT, które pozwoliły klientom na optymalizację wyników finansowych i operacyjnych. Dziś, po 15 latach działalności, Rimini Street z siedzibą w Las Vegas jest uznawana za światowego lidera w zakresie usług wsparcia oprogramowania i serwisu IT.

Ważnym elementem wyrażeń i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi te są oparte na naszych oczekiwaniach, szacunkach, a także wszelkich analizach i opiniach, których udzieliliśmy. Używamy słów takich jak „zakładać”, „oczekiwać”, „planować”, „prognozować”, „przewidywać”, „mając nadzieję”, „przypuszczać”, „szacować”, „propozycje”, „cele”, „wykonanie” lub podobnych wyrażeń, aby opisać nasze oczekiwania lub założenia dotyczące przyszłych wyników finansowych lub wydarzeń. Wypowiedzi prognozujące są często oparte na niepewnych warunkach i nie powinny być traktowane jako gwarancje jakichkolwiek wyników. Wypowiedzi prognozujące mogą się różnić od rzeczywistych wyników, a nasze rzeczywiste wyniki, plany i działania mogą różnić się istotnie od tych, o których mowa w wypowiedziach prognozujących, w wyniku wielu czynników, w tym ryzyka związanego z naszym biznesem.

Rimini Street dla Twojej firmy.

Rimini Street oferuje szeroką gamę usług i produktów, które mogą ulepszyć funkcjonowanie Twojej firmy. Oferujemy wsparcie dla oprogramowania Oracle i SAP, a także usługi wspierające z zakresu Salesforce. Możesz skorzystać z naszych usług, aby czerpać korzyści z:

 • oszczędności kosztów
 • zwiększenia wydajności
 • wprowadzenia innowacji
 • uzyskania lepszych wyników finansowych

Dzięki usługom Rimini Street możesz znacznie obniżyć koszty i uzyskać najlepszą jakość wsparcia dla swojego oprogramowania. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci wdrożyć usługi wsparcia w Twojej firmie, abyś mógł osiągnąć maksymalne korzyści.

Pamiętaj, zespół Rimini Street zawsze jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat usług, których potrzebuje Twoja firma.

Wskaźniki obrotu

 • Cash Flow from Operating Activities
 • Cash Flow from Investing Activities
 • Cash Flow from Financing Activities

Wskaźniki rentowności

 • Operating Margin
 • Net Margin
 • Return on Assets (ROA)
 • Return on Equity (ROE)

 

 

Zastosowanie standardów GAAP oraz wykorzystanie wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP i innych kluczowych mierników pozwala na lepsze zrozumienie wyników finansowych firmy oraz pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji na jej rzecz.

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP

 • Średnie poziomy przychodów są to przychody uzyskane w okresie, mierzone od momentu początkowego do końcowego.
 • Średni poziom zobowiązań jest to kwota zobowiązań za okres, mierzona od momentu początkowego do końcowego.
 • Średni poziom zysku netto to zysk netto uzyskany w okresie, mierzony od momentu początkowego do końcowego.
 • Zysk w stosunku do aktywów to stosunek zysku netto do średniego okresowego salda aktywów.

Wskaźniki nieprzewidziane w GAAP są dobrą okazją do wyciągnięcia wniosków na temat wyników finansowych firmy, jednakże inwestorzy powinni zwracać uwagę na ich definicje i metodologię stosowaną przez poszczególne firmy. Możliwe jest, że jedna firma może mierzyć wskaźnik w sposób, który jest inny niż sposób wykorzystywany przez inne firmy.

Na zakończenie chciałbym dodać, że wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP stanowią istotną część analizy finansowej, pozwalając inwestorom dodatkowo zrozumieć wyniki finansowe przedsiębiorstwa i jego przyszłe perspektywy.

Podsumowanie

Aktywni klienci, powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną oraz wskaźnik utrzymania przychodów to trzy wskaźniki, które pozwalają nam ocenić wielkość naszej bazy klientów i wartość naszych usług. Pomagają one także w planowaniu naszych przyszłych działań w zakresie sprzedaży i marketingu.

 • Aktywni klienci to podmioty, które zakupiły nasze usługi.
 • Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną dają wskazówkę, jaki przychód możemy uzyskać w kolejnych 12 miesiącach.
 • Wskaźnik utrzymania przychodów mówi nam o wielkości naszej bazy klientów.

Podsumowując, dzięki wskaźnikom aktywnych klientów, powtarzalnych dochodów przeliczonych na wartość roczną oraz wskaźnika utrzymania przychodów możemy ocenić, jak wygląda nasza baza klientów i jaką wartość oferujemy naszym klientom. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala nam to lepiej przygotować się do dalszej sprzedaży i marketingu naszych usług.

Podsumowanie

 • Dochód z działalności operacyjnej liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP obejmuje pominięcie kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów, netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz odpisów aktualizacyjnych z tytułu prawa do użytkowania aktywów.
 • Dochód netto liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP obejmuje pominięcie kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów, netto, strat od zmiany wartości godziwej warrantów subskrypcyjnych, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz odpisów aktualizacyjnych z tytułu prawa do użytkowania aktywów.
 • Kierownictwo nie uwzględnia w stosownych przypadkach wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP w przedstawionych okresach.

Koszty te powinny być brane pod uwagę przy określaniu dochodu netto liczonego według zasad rachunkowości innych niż GAAP.

Pomimo wyżej wymienionych wyłączeń, dochody netto liczone według zasad rachunkowości innych niż GAAP pozostają istotnym narzędziem dla menadżerów, inwestorów i analityków, aby lepiej zrozumieć i porównać wyniki finansowe spółki. Dlatego też warto mieć na uwadze wszystkie uwzględnione wyłączenia w celu lepszego zrozumienia wyników.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM