Biznes i finanse

TAURON PE SA (31/2022) Rejestracja zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z 13 lipca 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 19 lipca 2022 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z dnia 18 lipca 2022 r. o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. („Statut”) uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2022 r.

Treść zmienionych postanowień Statutu została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM