Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (29/2022) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką Benefit IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmowana 2”).

Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku („Plan Połączenia”), został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki – www.benefitsystems.pl

Od dnia 30 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Spółki (zakładka: www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/) udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2. Do dnia odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 sierpnia 2022 roku, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.

Zarząd Spółki wskazuje, że Plan Połączenia zgodnie z art. 520 § 1 KSH został poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM