Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (34/2022) Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. zwołanego na dzień 30 sierpnia 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM