Biznes i finanse

PKO BP SA (23/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wstępnego zainteresowania PKO Banku Polskiego S.A. ofertą zakupu od Skarbu Państwa części akcji spółki PKN ORLEN S.A.

Raport Nr 23/2022- Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wstępnego zainteresowania PKO Banku Polskiego S.A. ofertą zakupu od Skarbu Państwa części akcji spółki PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd Banku niniejszym informuje, że Bank 11 lipca 2022 r. wyraził wstępne zainteresowanie ofertą zakupu od Skarbu Państwa części akcji spółki PKN ORLEN S.A.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Banku opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniało warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Banku poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną dzięki możliwemu przedwczesnemu wskazaniu na konkretny kierunek podjętych przez Bank działań zmierzających do ewentualnego nabycia przez Bank od Skarbu Państwa nieoznaczonego co do wielkości pakietu akcji PKN ORLEN S.A., a także możliwość powstania zagrożenia dla prowadzonych ewentualnie negocjacji dotyczących podmiotu, którego instrumenty finansowe notowane są na GPW.

Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości mogło zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia co do konkretnego sposobu działania Banku, a także warunków ewentualnej transakcji.

Nie istniały przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Bank zapewnił należytą ochronę informacji, której przekazanie do publicznej wiadomości podlegało opóźnieniu, w szczególności wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur – poprzez zapewnienie barier informacyjnych wprowadzonych wewnętrznie i w stosunku do osób trzecich. Jednocześnie dostęp do opóźnionej informacji uzyskały ze strony Banku wyłącznie osoby, których dostęp do tej informacji był niezbędny do realizacji obowiązków zawodowych.

Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej była data 11 lipca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM