Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (65/2022) Emisja obligacji

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 63/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz Nr 64/20222 z dnia 5 grudnia 2022 r. informuje, iż w ramach ustanowionego we współpracy z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, programu emisji obligacji Spółki do kwoty 500.000.000 PLN, Spółka wyemitowała w dniu dzisiejszym 18.000 sztuk obligacji serii 1I/2022, o wartości 10.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 180.000.000 PLN („Obligacje”), które objęli inwestorzy kwalifikowani.

Emisja dotyczy niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 5 lat. Obligacje były proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostepnienia przez Spółkę prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Równolegle, w związku z procesem emisji Obligacji, Spółka nabyła w celu umorzenia:

10.000 sztuk obligacji serii 1P/2020 o wartości 10.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczonych kodem ISIN: PLO017000020, których termin zapadalności przypada w sierpniu 2024 r.;

8.000 sztuk obligacji serii 1/2020 o wartości 10.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 80.000.000 PLN, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczonych kodem ISIN: PLO017000012, których termin zapadalności przypada w maju 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM