Biznes i finanse

PKO BP SA (36/2022) Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport nr 36/2022 – Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 8 grudnia 2022 r. przyjął strategię Banku na lata 2023-2025 „PRZYGOTOWANI DO WYZWAŃ, NASTAWIENI NA PRZYSZŁOŚĆ” („Strategia”), która została również zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Poniżej Bank przedstawia opis głównych założeń Strategii w zakresie celów finansowych oraz biznesowych w niej zawartych.

Strategia opiera się na realizacji siedmiu filarów:

1. Klient w centrum: prosty, przyjazny i dostępny bank

2. Bankowość dopasowana do stylu życia: „Bank Przyszłości” nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów

3. Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej Banku

4. Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym

5. Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości

6. Kultura innowacji i zwinności, „PKO Bank Talentów”

7. Wykorzystanie silnej pozycji Banku do wzrostu nieorganicznego

Założeniem Banku jest, aby wdrożenie Strategii na lata 2023-2025 przełożyło się na realizację ambitnych celów biznesowych:

1. poprawa satysfakcji klientów i znalezienie się w 2025 r. w TOP3 pod względem wskaźnika NPS dla każdej grupy klientów;

2. poprawa satysfakcji pracowników mierzona przez wzrost wskaźnika eNPS o min. 20 pkt. w 2025 r. vs 2022 r.;

3. największy wolumen nowego finansowania ESG w Polsce w 2025 r.;

4. min. 30% kobiet na stanowiskach material risk taker w 2025 r.;

5. wskaźnik cyfryzacji procesów dla klienta indywidualnego ok. 100% w 2025 r.;

6. przyrost bazy klientów primary poniżej 35 roku życia o 25% do 2025 r. (vs historyczne wyniki);

7. 20% wzrost przychodów pozabankowych spółek Grupy Kapitałowej w okresie 2023-2025 r.

Obok celów biznesowych postawione zostały również cele finansowe:

1. wskaźnik ROE: docelowo w 2025 r. na poziomie powyżej 12% zakładając wzrost kapitałów Grupy Kapitałowej o około 60% w horyzoncie strategii oraz stopę referencyjną NBP w 2025 r. na poziomie 3,0%;

2. wskaźnik C/I w 2025 r. na poziomie poniżej 45%;

3. koszt ryzyka w 2025 r. w przedziale 0,70%-0,90%;

4. zdolność do wypłaty dywidendy / skupu akcji.

Opis głównych założeń Strategii wraz z kontekstem, filarami i celami biznesowymi oraz finansowymi zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Zastrzeżenie Prawne

Niektóre informacje zawarte w załączonym materiale zostały zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł, które Bank uważa za wiarygodne, niemniej Bank nie składa żadnych zapewnień co do ich precyzyjności lub kompletności. Informacje zawarte w załączonym materiale powinny być czytane z zastrzeżeniem oraz łącznie ze wszystkimi innymi publicznie dostępnymi informacjami, w tym, tam gdzie znajduje to zastosowanie, ze wszystkimi szerszymi materiałami informacyjnymi publikowanymi przez Bank. Informacje zawarte w załączonym materiale nie podlegały niezależnej weryfikacji, oraz w każdej sytuacji mogą podlegać zmianom lub modyfikacjom.

Załączony materiał zawiera informacje oraz wskaźniki finansowe, które nie były przedmiotem audytu, przeglądu lub innej oceny zewnętrznego audytora.

Bank jednocześnie informuje, że przedstawione cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2023-2025. O ile taki obowiązek sprawozdawczy nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, Bank nie będzie publikował jakichkolwiek aktualizacji, modyfikacji lub rewizji informacji, danych lub twierdzeń, zawartych w niniejszym raporcie lub załączonym materiale, a także nie będzie publikował informacji o jakiejkolwiek zmianie Strategii lub zamierzeń Banku lub o zaistnieniu faktów bądź zdarzeń, które wpływają na Strategię lub zamierzenia Banku.

Ani Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, bądź podmiot zależny nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszego materiału, jego części lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z materiałem.

Strategia zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na obecnej wiedzy i przewidywaniach Zarządu Banku i obarczone są szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Banku mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w niniejszym materiale.

Przedstawionych informacji nie należy traktować jako elementu jakiegokolwiek zaproszenia lub oferowania sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania lub obrotu bądź zachęcania do oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych lub rekomendacji zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w szczególności w odniesieniu do papierów wartościowych Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM