Biznes i finanse

CIECH SA (1/2023) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, tj. (i) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Allianz OFE”), (ii) Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „Allianz DFE”, a łącznie z Allianz OFE – „Fundusze”), informację o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Fundusze (zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej), które nastąpiło wskutek (mającego miejsce w dniu 30.12.2022 r.) połączenia (dalej „Połączenie”) Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Drugi Allianz OFE”).

Przed połączeniem Fundusze posiadały 104.554 akcji Spółki, co stanowiło 0,20 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 104.554 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło

0,20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Drugi Allianz OFE posiadał 3.284.470 akcji Spółki, co stanowiło 6,23% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 3.284.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Liczba posiadanych akcji Spółki przez Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE po Połączeniu wynosi 3.389.024 akcji Spółki, co stanowi 6,43% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do wykonywania 3.389.024 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,43 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że w następstwie Połączenia Fundusze przekroczyły 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało również Spółkę, że: (i) nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, (ii) nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (iii) nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Spółka załącza treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM