Biznes i finanse

PCF GROUP SA (6/2023) Emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Nowej Emisji”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).

Podjęcie Uchwały Emisyjnej związane jest z decyzją Spółki o zwiększeniu zaangażowania kapitałowego Spółki w spółkę zależną Spółki, tj. Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym numer 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się treść Uchwały Emisyjnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM