Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (3/2023) Rozszerzenie zakresu umowy na realizację przez spółkę zależną projektu dla Plauen Stahl Technologie GmbH

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2023 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP”, spółka zależna Emitenta) potwierdziła spółce Plauen Stahl Technologie GmbH („Zamawiający”) przyjęcie dodatkowego zamówienia do umowy dotyczącej realizacji przez MZRP prac montażowych konstrukcji stalowych mostu w ramach projektu: „Nadbudowa mostu Salzbachtal, część południowa i północna” w miejscowości Wiesbaden, Niemcy („Umowa”).

Umowa podstawowa została zawarta w kwietniu 2022 r. i obejmuje prace montażowe konstrukcji stalowych nadbudowy południowej mostu w ramach projektu, o którym mowa powyżej, o wartości 2,6 mln euro netto, których termin zakończenia przypada na II kwartał 2023 r. Druga część prac, objęta obecnym zamówieniem, dotyczy konstrukcji stalowych nadbudowy północnej mostu.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac, łączna wartość Umowy wynosi aktualnie 5,1 mln euro netto, z możliwością waloryzacji ceny z tytułu inflacji dla etapu nadbudowy części północnej.

Termin zakończenia prac: I kwartał 2025 r.

Łączna wartość kar umownych z wszystkich tytułów przewidzianych Umową, w tym za zwłokę w realizacji prac, nie może przekroczyć 5% wartości netto Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawcza MZRP wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości Umowy, za wyjątkiem szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Ograniczenie odpowiedzialności MZRP nie dotyczy szkód pokrytych z polisy ubezpieczeniowej. O Umowie Emitent informował w raportach okresowych, w tym ostatnio w raporcie za III kwartał 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM