Biznes i finanse

Senackie Komisje w akcji: Przegląd planów posiedzeń

 • Środa 8 marca
 • Komisja Gospodarki
 • godz. 10.00, sala 217
 • · Dyskusja panelowa na temat przyszłości polskiego sektora MŚP w świetle nowych regulacji.

Czwartek 9 marca

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 11.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Przedstawienie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Koniec zaplanowanych posiedzeń

Do wyżej wymienionych posiedzeń dochodzą jeszcze liczne spotkania w komisjach gospodarki, budżetu, praw człowieka i inne. Ostatni dzień ogłoszonego planu zaplanowano na piątek 10 marca. Wtedy też, jak co tydzień, Komisja Senacka do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi raport dotyczący sytuacji w rolnictwie w 2021 roku. Po wszystkich posiedzeniach, Senat planuje prace nad projektami ustaw i dalszymi działaniami na rzecz Polaków.

Niezależnie od tego, jakie tematy będą omawiane na posiedzeniach, obecny rok jest ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia wielu pożądanych zmian i reform. Jestem pewny, że w 2023 roku prace Senatu przyniosą wiele korzyści, a polski system gospodarczy i społeczny będzie jeszcze bardziej zrównoważony.

Rozpatrzenie petycji

w celu wprowadzenia możliwości udzielania referendum lokalnego w sprawach dotyczących samorządów terytorialnych (P10-76/22).

Główne założenia petycji

 • Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w celu zwolnienia osób wykonujących wolne zawody z podatku VAT od sprzedaży dokonywanej w ramach działalności gospodarczej.
 • Zmiana przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu wprowadzenia możliwości pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna sprawującego opiekę nad krewnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, do trzeciego stopnia pokrewieństwa.
 • Zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, celem ograniczenia wysokości prowizji dla pośredników, agentów i agencji obrotu nieruchomościami.
 • Zmiana ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia nowego sposobu wykonywania zawodu radcy prawnego.
 • Zmiana art. 103 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu wprowadzenia możliwości udzielania referendum lokalnego w sprawach dotyczących samorządów terytorialnych.

Petycje dotyczą istotnych zmian w polskim prawie, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia obywateli oraz wprowadzić nowe możliwości. Przedstawione zmiany w ustawach wymagają dłuższej i szczegółowej analizy. Aby umożliwić skuteczną i przemyślaną ocenę proponowanych zmian, należy skonsultować je z przedstawicielami różnych środowisk. W ten sposób można wypracować wspólne rozwiązania, które będą korzystne dla społeczności i przyczynią się do lepszego życia w Polsce.

Komisje Sejmowe

Komisja Obrony Narodowej

 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia ograniczenia pełnienia funkcji przez posłów i senatorów (P10-76/22).
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu objęcia zawodów: kierowcy komunikacji miejskiej, kontrolera i rewizora komunikacji miejskiej, kierownika pociągu, konduktora i rewizora komunikacji kolejowej przepisami zapewniającymi ochronę prawną, jaką przewiduje Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych (P10-77/22).
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 185a, b, c i d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez zapewnienie dzieciom do 18 roku życia – pokrzywdzonym przestępstwem, przesłuchania w przyjaznym trybie (P10-78/22), cz.2.
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 180 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w zakresie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej (P10-79/22).
 • Informacja ministra obrony narodowej na temat rozwoju formacji Wojsk Obrony Terytorialnej.

godz. 14.00, sala 182

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

 • Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 243, 2919, 2961 i 2961-A.)

godz. 14.00, sala 217

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 15.00, sala 176

Warto zaznaczyć, że praca każdej komisji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Dlatego, aby zapewnić sprawne i rzetelne działanie, należy odpowiednio wybrać członków komisji oraz dostatecznie wcześnie przygotowywać i dostarczać materiały do dyskusji, tak aby możliwe było prawidłowe rozpatrzenie wszystkich postanowień.

Program posiedzeń Komisji w Senacie w dniu 22.02.2023 r.

 • Komisja Środowiska:
  • Godzina 15.00, sala 217: opinia komisji w sprawie wniosku JE Ambasadora Portugalii w Polsce Pana Luís’a Cabaço o zorganizowanie w Senacie wystawy na temat stulecia stosunków dyplomatycznych między Portugalią i Polską oraz omówienie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Krajowym Instytucie Mediów.
 • Komisja Infrastruktury:
  • Godzina 16.00, sala 182: informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów”.
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej:
  • Godzina 16.00, sala 179: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla usług medialnych na rynku wewnętrznym („europejski akt o wolności mediów”) i zmieniającego dyrektywę 2010/13/UE – COM(2022) 457 oraz rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk senacki nr 921, druki sejmowe nr 2948, 2974 i 2974-A).

Wszystkie posiedzenia są jawne i otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Komisji w Senacie.

Normy dotyczące organów ds. równości

Rada Europejska w 2022 roku przyjęła następujące wnioski:

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady dotyczącej norm funkcjonowania organów ds. równości, w którym zawarto zapisy dotyczące równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, równego traktowania osób w dziedzinie zatrudnienia i pracy bez względu na wyznawaną religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług.
 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących organów ds. równości, w którym zawarto zapisy dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy.
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania orzeczeń i przyjmowania dokumentów urzędowych dotyczących pochodzenia dziecka oraz ustanowienia europejskiego poświadczenia pochodzenia dziecka.
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich.

Dzięki tym wnioskom Parlament Europejski i Rada Europejska przyczyniają się do realizacji zasady równości w Europie. Jest to szczególnie istotne w kontekście dążenia do prawdziwej równości społecznej, gdzie wszyscy ludzie są traktowani z szacunkiem i równouprawnieniem.

Rezultaty Konferencji w sprawie przyszłości Europy – aktualny stan debaty europejskiej

Środa 8 marca Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, godz. 8.30, sala 217.

Do rozpatrzenia:

 • Petycja w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w celu wprowadzenia przepisów regulujących odpowiedzialność karną i odszkodowawczą posła i senatora za szkody wywołane głosowaniem na przepisy, które następnie zostały uchylone przez Trybunał Konstytucyjny (P10-80/22).
 • Petycja w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu wprowadzenia dodatku do emerytury lub renty dla osób, które pełniły funkcję sołtysa (P10-81/22).
 • Petycja w sprawie podjęcie inicjatywy dotyczącej zmiany art. 29 ust. 2 Uchwały Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu, celem uporządkowania treści przepisu (P10-82/22).

Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi ważny element w debacie europejskiej. Zgłaszane petycje są skrupulatnie analizowane, aby wszystkie interesujące kwestie były wyjaśnione i odpowiednio rozpatrzone. Wszystkie strony reprezentowane podczas tej konferencji są zobowiązane do troski o europejską przyszłość, w oparciu o pełne poszanowanie praw człowieka. Ostatecznym celem jest przyjęcie stanowiska, które zapewni dobrobyt i rozwój naszemu kontynentowi.

Rozpatrywanie petycji

 • P10-84/22 Petycja dotycząca uchylenia wszystkich warunków przyznania emerytury za pracę w szkodliwych warunkach, oprócz wymogu przepracowania minimum 15 lat w warunkach szkodliwych.
 • P10-86/22 Petycja dotycząca dodania art. 74a do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zobowiązania organu rentowego do informowania o środkach zgromadzonych na subkoncie (II filar) osób uprawnionych.
 • P10-85/22 Petycja dotycząca rozszerzenia uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego na osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bez ograniczeń ze względu na wiek powstania niepełnosprawności.
 • P10-87/22, P10-87/22_2 Petycja dotycząca zmiany art. 394 § 1 i 2 oraz uchylenia art. 3941a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu usprawnienia procedury cywilnej i zapewnienia efektywnej realizacji prawa stron do rozpoznania zażalenia przez sąd odwoławczy.

Rozpatrzenie powyższych petycji wymaga szczegółowej analizy zarówno zagadnienia prawnego, jak i społecznego. Uchwalenie przepisów, które będą miały na celu uczynienie sprawiedliwym systemu emerytalnego wymaga wnikliwej analizy. Wszelkie uwagi i propozycje są mile widziane.

Należy również pamiętać, że wprowadzenie przepisów mających na celu podniesienie poziomu ochrony społecznej musi być właściwie zrównoważone. Powinny one zawierać uzasadniony, oparty na dokładnych badaniach, zakres zmian, a także uwzględniać szeroki zakres interesów zarówno osób uprawnionych, jak i państwa.

Agenda posiedzeń komisji Sejmu 9 marca

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Godz. 8.30, sala 176/179

 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 57 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, w celu umożliwienia małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, a także osobie pozostającej we wspólnym pożyciu występowania w roli pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (P10-89/22).
 • Informacja ambasadora Królestwa Szwecji na temat priorytetów prezydencji szwedzkiej w Radzie Unii Europejskiej.
 • Informacja przedstawiciela rządu na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji szwedzkiej w Radzie Unii Europejskiej.
 • Rozpatrzenie Informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2022 r. (przewodnictwo Czech w Radzie Unii Europejskiej) (druk senacki nr 925).

Agenda posiedzeń komisji Sejmu 10 marca

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Godz. 10.00, sala 176/179

Analiza oświadczeń senatorów X kadencji o stanie majątkowym złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Na koniec warto podkreślić, że Sejm, jako jeden z najważniejszych organów władzy w Polsce, ma kluczowe znaczenie w przyjmowaniu ustaw oraz realizowaniu polityki rządu.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.

Zasady odpowiedzialności:

 • Nadawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.
 • PAP SA nie zmienia treści komunikatów.

Pamiętaj, że zawsze odpowiedzialność za treść komunikatów spoczywa na ich nadawcy. PAP jedynie publikuje ich treść, co oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM