Biznes i finanse

Rada Ministrów wytycza budżetową przyszłość Polski: Projekt budżetu na rok 2024

Bank Pekao S.A. wprowadza w życie kredyt ekologiczny FENG, który będzie dostępny dla przedsiębiorców z sektora MŚP od wtorku 13 czerwca. Finansowanie to umożliwia firmom zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu energooszczędności lub wymianę źródeł wykorzystywanej energii na te bardziej przyjazne dla środowiska. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację z UE do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Bank oferuje bezpłatne konsultacje oraz profesjonalne usługi doradztwa unijnego współpracując z renomowanymi firmami konsultingowymi, od opracowania wniosku aż po rozliczenie projektu.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że polityka gospodarcza rządu będzie skoncentrowana na wzmocnieniu możliwości ekonomicznych Polski po kryzysie energetycznym, spowodowanym rosyjską agresją na Ukrainę. Kwestia zadłużenia publicznego oraz wytycznych instytucji Unii Europejskiej będzie wzięta pod uwagę przy realizacji tego celu.

Ponadto, Ministerstwo zadeklarowało, że utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa finansowego i stabilności ekonomicznej Polski będzie podstawowym punktem w realizacji strategii rządowej.

Analizy przeprowadzone przez instytucje finansowe wskazują, że w 2024 roku możemy się spodziewać ożywienia gospodarczego, a wzrost PKB szacowany jest na 3,0%.

Nowe założenia makroekonomiczne są zgodne z przesłaną do Komisji Europejskiej Aktualizacją Programu Konwergencji, a także uwzględniają wpływ podwyższenia świadczenia „500+” do „800+” na gospodarkę.

Polska gospodarka w pierwszej połowie tego roku doświadczyła okresu spowolnienia, jednak w następnych miesiącach, po zauważalnym spadku inflacji, dynamika wzrostu gospodarczego będzie wzrastać. Prognozy na przyszły rok są pozytywne – wzrost gospodarczy wyniesie 3,0%. Ożywienie gospodarki będzie wspierane m.in. przez znaczny wzrost inwestycji publicznych, w tym do zdolności obronnej kraju, oraz wzrost dochodów gospodarstw domowych, wynikający ze wzrostu świadczenia „500+” do „800+” – wyjaśniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Oczekuje się, że począwszy od 2025 r. PKB będzie wzrastać w tempie ok. 2,5%, a w następnych latach ustabilizuje się na poziomie około 3,5%. Przyczyną tego będą zmiany strukturalne w gospodarce, takie jak inwestycje w infrastrukturę, wprowadzanie nowych technologii oraz ożywienie rynku pracy.

Należy również zaznaczyć, że wzrost PKB w 2024 r. będzie wyższy, niż przewidują to obecne szacunki, jeżeli wskaźniki inflacji i płac realnych utrzymają się na stabilnym, umiarkowanym poziomie. Dodatkowo, jeśli nastroje dokonujących zakupów konsumentów będą pozytywne, wzrost PKB może być nawet wyższy niż przewidywane 3,0%.

W nadchodzących latach przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej będzie ulegać wzrostowi. Według prognoz na rok 2023, wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniesie 0,5%, a w 2024 roku wzrośnie o 1,1%. Ograniczona podaż pracy, która jest wynikiem zmian demograficznych, będzie miała pozytywny wpływ na dynamikę zatrudnienia.

Mimo jednak tendencji wzrostowej, wielu pracowników wciąż będzie narażonych na ryzyko utraty pracy lub zmniejszenia wynagrodzenia. Dlatego też istotne jest, aby państwo wprowadziło konkretne regulacje, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilizację na rynku pracy.

Stopa bezrobocia

Według szacunków, w 2023 r. stopa bezrobocia wzrośnie nieznacznie do 5,5%, a w 2024 r. spadnie do 5,3%.

Wzrost wynagrodzeń

Według prognoz, w 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 11,9%, a w 2024 r. o 9,7%.

Eksport i import

Realny wzrost eksportu w 2023 r. wyniesie 1,7%, a w 2024 r. wzrośnie do 3,9%. Natomiast realny import w 2023 r. zmniejszy się o 0,3%, głównie z powodu spadku popytu krajowego. W 2024 r. import wzrośnie do 3,8%. Wpływ eksportu netto na wzrost PKB wyniesie w 2023 r. 1,2 pkt. proc., a w 2024 r. – 0,2 pkt. proc. Saldo obrotów bieżących w stosunku do PKB zmieni się z -3,0% PKB w 2022 r. do -1,0% PKB w 2023 r. oraz -0,5% PKB w 2024 r.

Inflacja jest nieodłącznym elementem gospodarki i wpływa w istotny sposób na poziom cen w skali całego kraju. Według prognoz, w 2023 r. wskaźnik inflacji wyniesie średnio 12,0%, natomiast w 2024 r. wahać się będzie w granicach 6,6%.

Kluczem do ograniczenia inflacji jest zarządzanie poziomem cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, zmniejszenie dynamiki spożycia prywatnego oraz zastosowanie restrykcyjnej polityki pieniężnej.

Poprzez właściwą politykę inflacyjną można skutecznie zarządzać poziomem cen w kraju i zapewnić stabilny wzrost gospodarczy.

Inwestycje w 2023 r.

W 2023 r. prognozuje się wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 1,1%. W 2024 r. oczekuje się dodatkowo wzrostu nakładów na środki trwałe o 4,4%. Poprawa sytuacji gospodarczej oraz spadek kosztów kapitału będą miały korzystny wpływ na inwestycje. W najbliższych latach planuje się również zwiększenie inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do ich treści żadnych zmian, zgodnie z dostarczoną przez nadawcę wersją. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM