Polityka i społeczeństwo

Komisarz UE i minister Rzeczkowska łączą siły wspierając wspólną agenda

• Minister Rzeczkowska i komisarz McGuinness podkreślili ważność współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów a Komisją Europejską w dziedzinie stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.

• Minister Rzeczkowska i Komisarz McGuinness zgodzili się, że współpraca ta będzie dalszym krokiem w kierunku budowy silnego i zrównoważonego rynku finansowego w Europie.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dziś Minister Magdalena Rzeczkowska i Komisarz UE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness spotkali się w Ministerstwie Finansów, aby porozmawiać o wspólnej wizji i przyszłości unijnego rynku finansowego.

Minister Rzeczkowska i Komisarz McGuinness wyrazili uznanie dla współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów a Komisją Europejską w zakresie stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych. Porozumienie to stanowi kluczowy etap w kierunku stworzenia silnego i zrównoważonego rynku finansowego w Europie.

Uczestnicy spotkania debatowali na temat bieżących działań Komisji Europejskiej dotyczących m. in. wzmocnienia pozycji inwestorów indywidualnych na rynkach finansowych, wprowadzenie cyfrowej waluty oraz przyszłości unii rynków kapitałowych.

Jednym z najważniejszych tematów rozmów były także sankcje nakładane przez Unię Europejską na Rosję. Zgodnie z przepisami UE, są one stosowane w celu zapobiegania destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie. Minister Rzeczkowska wyraziła zadowolenie z postępu w negocjacjach UE-Rosja i wyraziła nadzieję na to, że wkrótce dojdzie do ugody.

Kluczowe poparcie dla Ukrainy i UE

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska i Komisarz UE wspólnie podkreślili konieczność zapewnienia Ukrainie potrzebnego wsparcia. Minister wskazała, że powinno ono być przekazywane na polu politycznym, wojskowym i w innych wymiarach, aby pomóc Ukrainie w przystąpieniu do UE i w odbudowie kraju. Zaznaczyła również, że wszystkie te działania powinny być włączone do procesu akcesyjnego. Unijne sankcje nakładane na Rosję są również ważnym elementem tego procesu. Obie strony zgodziły się, że jest konieczne wzmocnienie mechanizmów zapobiegania nieprzestrzeganiu tych sankcji.

Aby zapewnić, że inwestorzy detaliczni są chronieni przed nieprawidłowymi praktykami, proponujemy, aby Komisja Europejska wprowadziła wytyczne dotyczące prowadzenia działalności marketingowej oraz wytyczne dotyczące zawierania transakcji, włącznie z zaleceniami dotyczącymi dokonywania zamówień przez klientów.

Nowe przepisy zapewnią inwestorom detalicznym szerszy dostęp do informacji i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami. Ponadto, dostawcy usług finansowych będą zobowiązani do stosowania zasad etycznych i przejrzystych zasad działania, aby umożliwić inwestorom podejmowanie świadomych decyzji.

Ustanowiony system zapewni inwestorom detalicznym większy poziom bezpieczeństwa w kontekście ryzyka inwestycyjnego, ponieważ dostawcy usług finansowych będą zobowiązani do stosowania szczegółowych zasad dla wszystkich transakcji. Zasady te będą dostosowane do poziomu wiedzy i doświadczenia inwestora, co zapewni, że będą one zgodne z jego potrzebami i oczekiwaniami.

Minister Rzeczkowska zwróciła uwagę, że wprowadzenie cyfrowego euro na rynek wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym kwestią skutecznej regulacji, która zapewni zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom bezpieczeństwo transakcji.

Aby zapewnić, że cyfrowe euro będzie odpowiednio regulowane, Minister Rzeczkowska wyraziła poparcie dla stworzenia przez Komisję Europejską ram regulacyjnych w celu zagwarantowania, że produkty płatnicze wykorzystujące technologię blockchain będą zgodne z europejskimi standardami.

Minister Rzeczkowska zaznaczyła także, że Komisja Europejska musi kontynuować współpracę z państwami członkowskimi, aby zapewnić, że cyfrowe euro będzie wprowadzone w sposób zgodny z europejskimi standardami bezpieczeństwa i stabilności finansowej.

Ministerstwo Finansów zobowiązało się do współpracy z państwami członkowskimi, aby zapewnić, że cyfrowe euro będzie wprowadzone w sposób zgodny z wymogami suwerenności monetarnej państw członkowskich w ramach strefy euro. Jednocześnie MF zadeklarowało swoje zaangażowanie w wyzwania związane z przeprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym i stworzeniem zrównoważonego systemu bezpieczeństwa i stabilności finansowej.

Nowa dyrektywa w sprawie usług płatniczych jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności rynku płatniczego. Minister finansów nie tylko wyraziła swoje poparcie dla prac Komisji, ale również zaznaczyła, że jest konieczne zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich transakcji płatniczych. Dzięki nowym przepisom, które obejmują wszystkie formy płatności, użytkownicy będą mieli możliwość bezpiecznego i szybkiego przeprowadzania transakcji.

Omawiając temat kryptowalut, Minister Magdalena Rzeczkowska zadeklarowała wyraźne poparcie dla nowych unijnych przepisów, które mają zapewnić konsumentom i uczestnikom rynku kryptowalut zabezpieczenie przed ewentualnymi zagrożeniami i ryzykami.

Polska, jako kraj wdrażający właśnie unię rynków kapitałowych, przyłączyła się do tego wysiłku i od czasu prezentacji swojej wizji w 2019 r. opracowała szereg działań, których celem jest stworzenie efektywnego i zrównoważonego rynku kapitałowego w naszym kraju. Wśród tych działań wymienia się m.in. stworzenie lepszego systemu regulacji, ograniczenie nierówności dostępu do finansowania, wzmocnienie pozycji inwestorów, rozwój infrastruktury rynkowej oraz podniesienie poziomu transparencji.

Polska jest zdecydowana, aby kontynuować działania na rzecz unii rynków kapitałowych i włączyć się w szeroką debatę na temat sposobów zwiększenia zaufania do rynku kapitałowego, podniesienia poziomu innowacji i finansowania zrównoważonego rozwoju.

Unia Rynków Kapitałowych jest jednym z podstawowych elementów polityki finansowej UE, która ma na celu zapewnienie wszystkim europejskim przedsiębiorcom dostępu do kapitału. Polska włączyła się do tego wysiłku i wykorzystała swoją pozycję jako kraju wdrażającego unię rynków kapitałowych do prezentacji swojej wizji tego procesu.

Aby zrealizować to przedsięwzięcie, Polska przyjęła szereg działań, których celem jest stworzenie efektywnego rynku kapitałowego, który będzie nie tylko skutecznym narzędziem finansowania rozwoju gospodarczego, ale także będzie uwzględniał zasady zrównoważonego rozwoju. Działania te obejmują m.in. stworzenie lepszego systemu regulacji, ograniczenie nierówności dostępu do finansowania, wzmocnienie pozycji inwestorów, rozwój infrastruktury rynkowej oraz podniesienie poziomu transparencji.

Polska współpracuje z innymi państwami członkowskimi UE, aby wspólnie doskonalić unię rynków kapitałowych, zapewniając stabilność finansową i zrównoważony rozwój. Polska jest zdecydowana, aby kontynuować działania na rzecz unii rynków kapitałowych i włączyć się w szeroką debatę na temat sposobów zwiększenia zaufania do rynku kapitałowego.

Minister finansów wskazała, że różnorodność państw członkowskich UE może być uznana za szansę wykorzystania właściwego know-how i specjalizacji dostępnych w poszczególnych państwach w celu osiągnięcia wspólnego celu. Komisja Europejska, opracowując przyszłe projekty regulacji w ramach unii rynków kapitałowych, powinna wykorzystać potencjał jednolitego rynku oraz korzyści, jakie niesie wysokiej jakości system regulacyjny. Dzięki temu Unia Europejska może stać się bardziej dynamicznym dostawcą usług finansowych, które będą odpowiadały na potrzeby klientów zarówno krajowych, jak i globalnych. Powiązanie międzynarodowych, regionalnych i lokalnych centrów finansowych UE przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności unijnych rynków kapitałowych dla wszystkich, bez względu na wielkość i położenie. Umożliwi to dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw z całej Unii, a nie tylko tych, zlokalizowanych w państwach o najdłuższych tradycjach kapitalistycznych i najbardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych.

Polski rynek kapitałowy odnotował znaczny postęp od czasu wprowadzenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wiele zmian zostało przeprowadzonych w celu usprawnienia rynku, w tym z liberalizacją podatkową, zmniejszeniem wymagań dotyczących wymiany informacji i zwiększeniem dostępności finansowania.

Polski rynek kapitałowy wykonał znaczny skok w przestrzeni ostatnich lat, dzięki wprowadzeniu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zaowocowało to liberalizacją podatkową, obniżeniem barier informacyjnych i zwiększeniem dostępności finansowania. Dodatkowo, Komisja Europejska zainicjowała wsparcie dla oddolnych inicjatyw, które mają na celu dalszy rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Komisja Europejska wspiera wdrażanie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, która zapewniła Polsce znaczny postęp w zakresie rozwoju rynku kapitałowego. Dzięki temu, polskie gospodarstwa domowe mają dostęp do większej ilości opcji finansowania, a przedsiębiorstwa zyskują większe możliwości inwestowania. Dodatkowo, obniżenie barier informacyjnych i zwiększenie dostępności finansowania zapewniły polskim instytucjom finansowym możliwość zaoferowania bardziej konkurencyjnych produktów.

Minister Magdalena Rzeczkowska przybliżyła plany dotyczące zrównoważonego finansowania, wskazując, że resort finansów współpracuje z uczestnikami rynku nad Mapą Drogową dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce. Planowany termin zakończenia prac nad Mapą to 2023 rok, a jej wprowadzenie w życie ma stanowić podstawę do wzmocnienia polskiego rynku kapitałowego.

Minister Magdalena Rzeczkowska i komisarz Mairead McGuinness podkreślili konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy krajowymi organami dbającymi o bezpieczeństwo na rynku finansowym a Komisją Europejską. W tym kontekście zaakcentowano wagę stabilności finansowej w działaniach organów UE, a także skutecznego wdrażania przepisów UE, w tym dotyczących restrukturyzacji banków. Ponadto Rzeczkowska i McGuinness przypomniały o potrzebie ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami finansowymi.

Komisarz Mairead McGuinness odwiedziła Polskę na dwudniowej wizycie, aby spotkać się z Komisją Finansów Publicznych i Komisją ds. UE Sejmu RP, a także przedstawicielami polskich konsumentów i polskich fin-techów. Swoją wizytę zakończyła udziałem w konferencji w Kolegium Europejskim w Natolinie.

PAP SA nie dokonuje zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie, są one wyłącznie odpowiedzialnością nadawcy. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, nadawca odpowiada za treść komunikatu.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM